ZAKOŃCZENIE I NABORU!

Szanowni Państwo, w imieniu realizatora, tj. DGA S.A., serdecznie dziękuję za udział w Projekcie grantowym pn.: „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju (w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1: Innowacje społeczne).

 

Informacja o wynikach oceny ETAP I: Pierwsza ocena formalna podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Projektu: www.inkubatorwielkichjutra.pl. Zgodnie z zapisami Procedur realizacji Projektu grantowego ocena dokonana zostanie w terminie nie późniejszym niż 10 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu zakończenia danego naboru pomysłów, tj. do 14.10.2016 r. włącznie.