KOMUNIKAT!

Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami Procedur realizacji Projektu grantowego ocena zgłoszeń dokonana zostanie w terminie nie późniejszym niż 10 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu zakończenia danego naboru pomysłów, tj. do 14.10.2016 r. włącznie.

Następnie po zatwierdzeniu listy przez Kierownika Projektu informacja o wynikach oceny ETAP I: Pierwsza ocena formalna podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Projektu: www.inkubatorwielkichjutra.pl.