ZAKOŃCZENIE II NABORU!

//ZAKOŃCZENIE II NABORU!

ZAKOŃCZENIE II NABORU!

Szanowni Państwo, w imieniu realizatora, tj. DGA S.A., serdecznie dziękujemy za zgłoszenia pomysłów do Projektu grantowego pn.: „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju (w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1: Innowacje społeczne). Otrzymaliśmy łącznie 214 zgłoszeń.

Każdy z Pomysłodawców, który zgłosił swój pomysł otrzyma dzisiaj potwierdzenie złożenia aplikacji na adres mailowy podany w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym.

Proszę o zapamiętanie numeru zgłoszenia, który zamieszczany będzie na listach rankingowych publikowanych po zakończeniu poszczególnych etapów oceny.

Informacja o wynikach oceny ETAP I: Pierwsza ocena formalna podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Projektu: www.inkubatorwielkichjutra.pl. Zgodnie z zapisami Procedur realizacji Projektu grantowego ocena dokonana zostanie w terminie nie późniejszym niż 10 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu zakończenia danego naboru pomysłów, tj. do 14.12.2017 r. włącznie.

By |2018-10-31T13:17:25+00:00Październik 3rd, 2017|News|