HARMONOGRAM – I NABÓR

Nasi Drodzy Pomysłodawcy, przedstawiamy poniżej szczegółowy zakres wsparcia zaplanowany dla Państwa w ramach Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) na poszczególnych etapach wdrażania zaproponowanej przez Państwa innowacji społecznej.

WSPARCIE NA ETAPIE PODPISANIA UMOWY O UDZIELENIE GRANTU

Od czego rozpoczynamy – ETAP I: Opracowanie i rozwinięcie Państwa innowacyjnego pomysłu – tj. wspólne przygotowanie specyfikacji innowacji. Etap ten rozpocznie się po zakończeniu obowiązkowej procedury odwoławczej, tj. od 1 kwietnia br. (31 marca br. – to termin, do którego opublikowana zostanie OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA!)

Przed rozpoczęciem prac poprosimy Państwa o wypełnienie i podpisanie dokumentów potwierdzających przystąpienie Państwa do Projektu (tj. przede wszystkim formularza przystąpienia do Projektu wraz z załącznikami, w tym m. in. zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu), których wzory przesłane zostaną do Państwa na adres e-mail.

Co to jest specyfikacja innowacji? dokument opracowany wspólnie z Państwem jako Pomysłodawcą, po rekomendowaniu pomysłu na innowację społeczną do otrzymania wsparcia, będący obowiązkowym załącznikiem do umowy o powierzenie grantu, obejmujący: cel i opis innowacji, w tym produktu finalnego, plan testowania, sposób weryfikacji działania innowacji w realnym środowisku oraz jej dostosowania do potrzeb użytkowników, strategię upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki, kamienie milowe, analizę ryzyka.

W specyfikacji innowacji określimy również efekty cząstkowe, poprzez które rozliczany będzie grant, wskażemy dokumenty potwierdzające ich wykonanie, harmonogram ich osiągnięcia, a także związane z tym koszty. Na tym etapie aktualizacji podlegał będzie harmonogram oraz budżet Państwa pomysłu.

W jaki sposób przebiegała będzie praca? Przydzielony do Państwa EKSPERT WIODĄCY, zarówno na spotkaniach bezpośrednich – jeśli z uwagi na odległość będzie to możliwe, a przede wszystkim prowadzonych za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, na przykład telefon, e-mail, skype, itp., wspólnie z Państwem opracuje specyfikację innowacji.

Etap ten dla wszystkich Pomysłodawców planujemy zakończyć najpóźniej z początkiem września br.

ETAP II: Podpisanie umowy o powierzenie grantu – po opracowaniu dla danego pomysłu specyfikacji innowacji przystąpimy do podpisania umowy o powierzenie grantu, której zakres zgodny będzie z rozdz. IV Zasady realizacji umów – Procedury realizacji Projektu grantowego, str. 20 – 26. Wzór umowy przesłany zostanie do Państwa na adres e-mail.

Zwracamy Państwa uwagę, iż zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy o powierzenie grantu jest składany przez Pomysłodawcę, nie później niż w dniu podpisania umowy, co do zasady weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco (szczegółowe wymogi w zakresie zabezpieczenia grantów opisane są w Procedurach realizacji Projektu grantowego, str. 22 oraz Załącznik nr 9). W przypadku bieżących pytań w tym zakresie prosimy o kontakt!

Etap ten planujemy zakończyć z początkiem września br. (dokładny termin oraz miejsce podpisania umowy o powierzenie grantu ustalane będą indywidualnie z każdym z Pomysłodawców).

WSPARCIE NA ETAPIE REALIZACJI UMOWY O UDZIELENIE GRANTU

ETAP I: Otwierająca sesja informacyjna – która rozpocznie etap realizacji umów o powierzenie grantu. Będzie to okazja do bezpośredniego spotkania się z Państwem – kiedy? 20 czerwca br., gdzie? w Poznaniu (Budynek ZA BRAMKĄ, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, sala B). Będzie to spotkanie jednodniowe zaplanowane na 6 godzin.

Podczas spotkania Eksperci zwrócą Państwa uwagę na kluczowe kwestie związane z realizacją umowy o powierzenie grantu, zasady współpracy, istotne kwestie związane z etapem przygotowania do wdrożenia w wybranym środowisku, do którego skierowane jest zaproponowane przez Państwa wypracowane rozwiązanie.

Celem otwierającej sesji informacyjnej będzie również prezentacja Państwa pomysłów, nawiązanie wzajemnej współpracy i, poprzez moderowanie sesji przez Ekspertów, stworzenie sieci powiązań kooperacyjnych pomiędzy Pomysłodawcami – Grantobiorcami, których pomysły można zakwalifikować do zbliżonych obszarów tematycznych – wymiana doświadczeń.

Już dzisiaj bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Proszę o rezerwację terminu w Państwa kalendarzach!

Kolejny etap to ETAP II: Przygotowanie do wdrażania w wybranym środowisku, do którego skierowane jest wypracowane rozwiązanie (współpraca z grupą docelową), który obejmuje:

  • warsztaty w formie stacjonarnej w miejscach/instytucjach do wstępnego wdrażania, zaangażowanie odbiorców i użytkowników, do których skierowane jest, i testowane będzie, zaproponowane przez Państwa wypracowane rozwiązanie (1 warsztat/grant),
  • spotkania Państwa jako Pomysłodawców – Grantobiorców z szerszą grupą odbiorców i użytkowników wsparcia, również potencjalnymi inwestorami celem zebrania opinii, uwag, ocen, recenzji o zaproponowanym przez Państwa rozwiązaniu (średnio 10 godz./grant),

jak również:

  • coaching/mentoring dla Państwa jako Pomysłodawców – Grantobiorców – zadaniem mentora będzie wsparcie Państwa w kolejnych etapach wdrażania innowacji (średnio 25 godz./grant),
  • doradztwo specjalistyczne dla Państwa jako Pomysłodawców – Grantobiorców – zadaniem doradców będzie interdyscyplinarne wsparcie Państwa pomysłu (m. in. techniczne, administracyjne, prawne) (średnio 20 godz./grant).

A następnie – ETAP III: Testowanie w skali mikro trwające około 3 mies. (do max. 6 mies.) na małej grupie odbiorców i użytkowników wsparcia lub w jednej organizacji, który umożliwi sprawdzenie zaproponowanej przez Państwa innowacji w praktyce, zweryfikowanie jej celowości i użyteczności, poziomu akceptacji przez odbiorców i użytkowników, wprowadzenie ewentualnych poprawek.

Na tym etapie będzie Państwa wspierał Koordynator testowania wyznaczony w miejscach/instytucjach do wstępnego wdrażania, którego zadaniem będzie kontakt pomiędzy Państwem a nami, jako Grantodawcą (coachem/mentorem, Ekspertami, Kierownikiem Projektu), zbieranie informacji zwrotnej od odbiorców i użytkowników rozwiązania, przekazywanie konstruktywnej krytyki.